У складу са одредбама чл. 11 и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09) и чл. 9. ст. 4. тч. 2. Статута „УДРУЖЕЊА ЗА КОНТУИНИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА“, I РЕДОВНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА КОНТУИНИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА дана 01.10..2014. године у Београду, усваја :

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ЗА КОНТУИНИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

Област остваривања циљева

Члан 1.
Удружење „ УДРУЖЕЊЕ ЗА КОНТУИНИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА “ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, интересно, невладино и непрофитно удружење, запослених у различитим областима медицине, стоматологије, фармације и јавног здравља основано на неодређено време ради остваривања циљева који доприносе професионалном развоју здравствених радника и здравствених сарадника кроз континуирану медицинску едукацију, као и развој континуиране медицинске едукације као технологије за здравље.

Циљеви удружења

Члан 2.
Удружење се оснива ради остваривања циљева професионалног развоја здравствених радника и сарадника кроз континуирано медицинско образовање, као и развој континуираног медицинског образовања као технологије за здравље, што обухвата:

1. истраживање едукативних потреба здравствених радника и сарадника и могућности њиховог задовољења кроз континуирану медицинску едукацију,
2. развој савремених програма континуиране медицинске едукације из различитих области медицине, стоматологије, фармације, јавног здравља,
3. имплементација програма континуиране медицинске едукације код здравствених радника и сарадника,
4. проучавање различитих техничко-технолошких могућности за континуирану медицинску едукацију здравствених радника и сарадника,
5. развој ефикасних метода и техника континуиране медицинске едукације посебно развој здравствене едукације на даљину („он-лине“ едукација, „дистанце леарнинг“) и имплементација решења у пракси,
6. израда средстава за континуирану медицинску едукацију здравствених радника и сарадника,
7. пружање консултативне и техничке подршке здравственим установама и организацијама у организацији континуиране медицинске едукације,
8. интеграција у глобалну мрежу центара (организација и институција) континуиране медицинске едукације и стварање услова за коришћење иностраних ресурса континуиране медицинске едукације
9. друге активности у вези са континуираном медицинском едукацијом.

Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1. прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области континуиране
медицинске едукације,
2. прати домаће и стране стручне скупове из области своје делатности,
3. прати рад и сарађује са другим домаћим и иностраним удружењима и
невладиним организацијама које се баве унапређењем континуиране
медицинске едукације здравствених радника и сарадника
4. прати рад и иновације привредних организација које се односе на
унапређење ефикасности медицинске едукације и примењује их у пракси,
5. организује и спроводи истраживања у функцији континуиране медицинске
едукације здравствених радника и сарадника,
6. повезује делатност различитих организација и институција на програмима
континуиране медицинске едукације здравствених радника и сарадника,
7. организује, само или у заједници са другим организацијама стручне скупове,
саветовања, семинаре, континуиране и друге облике континуиране медицинске
едукације у области медицинских наука, стоматологије, фармације, јавног
здравља, у функцији професионалног развоја здравствених радника и
сарадника,
8. издаје и публикује књиге и друге публикације о питањима која се односе на
континуирану медицинску едукацију у складу са законом,
10. сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим
11. организацијама у земљи и иностранству које се баве унапређењем континуиране медицинске едукације здравствених радника и сарадника.

Назив и седиште

Члан 4.

„ Назив Удружења је:
Удружење за континуирано образовање здравствених радника и здравствених сарадника.
Назив Удружења на енглеском језику је: Association for continuing education of health workers and associates.

Скраћени назив: „AFCE“. Удружење има седиште у Смедереву ул. Кнез Михајлова 51.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Изглед и садржина печата

Члан 5.
Удружење има печат округлог облика на којем је исписано: у првом реду „УДРУЖЕЊЕ ЗА КОНТИНУИРАНOOБРАЗОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА „, Кнез Михајлова 51, Смедерево и лого.

Члан 6.
Члан Удружења може бити здравствени радник и/или сарадник који се бави едукацијом здравствених радника и сарадника, који прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Председништву Удружења.

Члан 7.
Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Статус члана почиње даном потписивања приступнице.
Председништво уз образложење може да одбије захтев за учлањење члана.
На одлуку Председништва о одбијању захтеву за учлањење у удружење незадовољни подносилац захтева може изјавити жалбу Савету оснивача удружења у року од 8 дана од дана пријема одлуке о одбијању.
Неблаговремену жалбу Председништво удружења ће одбацити.
Благовремена жалба на одлуку о одбијању биће разматрана на првој следећој седници Савета оснивача удружења.

Члан 8.
Члан удружења може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Датум подношења изјаве сматра се даном иступања из Удружења.

Члан 9.
Чланство у удружењу може престати због :
1. дуже неактивности члана;
2. непоштовања одредаба овог статута и одлука органа управљања;
3. неплаћањем чланарине;
4. ако је правоснажном одлуком кривично осуђен у вези са обављањем здравствене
делатности;
5. због нарушавања угледа Удружења или професије;

У случајевима из тачке 3. и 4. искључење је обавезно, док се због случајева из тачке 1, 2. и 5. води поступак у којем се утврђује тежина и озбиљност последица са предлогом Савету оснивача о даљим мерама према члану.
Одлуку о престанку чланства доноси Савет оснивача, на образложени предлог Председништва.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан10.
Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
5) да покрећу иницијативе и учествују у разматрању и решавању питања од интереса за остваривање задатака удружења,

Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) редовно плаћа чланарину
3) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
4) обавља друге послове које му повере органи управљања.

Унутрашња организација

Члан 11.

Органи Удружења су Скупштина, Савет оснивача, Председништво, Председник, Потпредседници, Извршни одбор, Надзорни одбор и Научни одбор.
Функцију заступника удружења и лица овлашћеног за заступање и представљање врши Председник, а у његовом одсуству један од потпредседника кога председник овласти.

Скупштина

Члан 12.

Скупштину Удружења чине делегати Скупштине, који представљају све чланове Удружења.
Делегате Скупштине делегира Савет оснивача из редова чланства Удружења.
Број делегата делегираних од стране Савета оснивача је за један већи од броја делегата по службеној дужности.
Делегатe Скупштине, по службеној дужности, чине чланови Савета оснивача и чланови Председништва.
Учесници у раду скупштине су чланови Надзорног одбора и чланови Научног одбора Удружења.
Скупштина може бити редовна или ванредна.
Редовна скупштина се одржава сваке четврте године. Редовну скупштину сазива Председник Удружења.
Ванредна скупштина се сазива у случају када неопходност доношења одлука из надлежности Скупштине не допушта одлагање.
Ванредна скупштина се сазива одлуком Председништва Удружења, одлуком Савета оснивача Удружења или на иницијативу најмање 20% чланства.
Ванредну скупштину може сазвати и Председник Удружења у наведеним околностима.
Пре доношења одлуке о сазивању Ванредне скупштине, Председник Удружења је дужан да обави консултације са Саветом оснивача и Потпредседницима Удружења.
Ванредна скупштина се одржава најкасније 45 дана од дана доношења одлуке о њеном сазивању.

Скупштина:
1. усваја Пословник о раду Скупштине ;
2. усваја Статут и измене и допуне Статута;
3. усваја Програмска начела Удружења;
4. усваја општа акта Удружења и потврђује општа акта које је донело
Председништво;
5. разматра извештаје о раду свих органа Удружења између два заседања
Скупштине;
6. бира Председника Удружења;
7. бира чланове Председништва, из редова кандидата предложених Скупштини од стране Председника Удружења;
8. бира чланове Надзорног одбора;
9. оодлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
10. додељује статус почасног члана;
11. додељује похвале и награде;
12. доноси одлуку о престанку рада Удружења.

Скупштина има право да одлучује и о другим питањима битним за функционисање Удружења.

Члан 13.

Скупштина ради на основу Пословника о раду Скупштине Удружења.
Радом Скупштине руководи Радно председништво и Председавајући Скупштине, који се бирају на почетку скупштинског рада. Почетним радом Скупштине (отварање, избор Радног председништва и Председавајућег Скупштине) руководи Председник Удружења. По избору, Председавајући руководи даљим радом Скупштине.

Члан 14.
Скупштина може део својих надлежности да делегира Председништву Удружења.

САВЕТ ОСНИВАЧА

Члан 15.
Савет оснивача Удружења за континуирано образовање здравствених радника и здравствених сарадника је утемељујући орган Удружења.

Савет оснивача Удружења:

1. стара се о поштовању и спровођењу Програмских начела Удружења;
2. предлаже измене Програмских начела Удружења;
3. предузима све потребне мере да унутрашња организација, деловање, начин рада и кадровска решења у Удружењу буду у складу са Програмским начелимаУдружења;
4. штити интегритет, предузима неопходне мере ради очувања вредности Удружења, у складу са овим Статутом;
5. изриче меру суспензивног вета на одлуке других органа Удружења и враћа одлуке у поновну процедуру;
6. изриче меру суспензивног вета на општа акта које усвоје органи Удружења и враћа општа акта на поновно усвајање;
7. води дисциплински поступак, уколико процени да је за вођење дисциплинског поступка неопходно ангажовање Савета оснивача;
8. подноси извештај о раду Скупштини;
9. обавља и друге дужности у складу са овим Статутом.

Савет оснивача нема право да изрекне меру суспензивног вета на одлуке Скупштине Удружења, као и општа акта које усвоји Скупштина Удружења.

Савет оснивача има право да сазове седницу било ког органа Удружења, уз обавезу органа чија је седница сазвана да у дневни ред седнице уврсти питања због којих је Савет оснивача сазвао седницу.

Чланови Савета оснивача имају право да присуствују седници органа коју су сазвали и да активно учествују у њеном раду.

Члан 16.
Савет оснивача чине чланови Удружења који испуњавају следеће услове:

1. да су оснивачи Удружења, што значи да су били делегати на Оснивачкој Скупштини Удружења за континуирано образовање здравствених радника и здравствених сарадника (17.06.2014.године у Смедереву);
2. да су од оснивања до данас у непрекидном чланству Удружења;
3. да су од оснивања до данас активни чланови органа Удружења;
4. да су чланови Новог синдиката здравства заслужог за оснивање Удружења;
5. да су непрекидно и предано давали изузетни допринос развоју Удружења, да су примерно учествовали у активностима Удружења, да су Удружењу поклонили своје време, енергију, залагање, рад и максимално могући лични ангажман;
6. да ничим нису нарушили интегритет, јединство и углед Удружења.
7. изузетно, Савет оснивача има право да изабере новог члана Савета оснивача само у ситуацијама када се ради о особама које су дале посебан допринос развоју и јачању Удружења или које су поднеле велике личне напоре и тешкоће борећи се за Удружење.
Одлука о пријему новог члана Савета оснивача доноси се двотрећинском већином гласова у односу на укупан број чланова Савета оснивача .

Члан 17.
Чланови Савета оснивача између себе бирају Председавајућег и Заменика председавајућег Савета оснивача .

Члан 18.
Рад Савета оснивача уређује се Пословником о раду, у складу са овим Статутом.

Члан 19.
У случају када је из било ког разлога спречен Председавајући Савета оснивача или особа која га мења, седницу Савета оснивача има право да сазове најмање 25% чланова Савета оснивача.

Члан 20.
Мандат члана Савета оснивача траје док траје његово чланство у Удружењу.

ПРЕДСЕДНИШТВО

Члан 21.
Председништво је највиши орган Удружења између две Скупштине.

Члан 22.
Председништво Удружења:

1. остварује циљеве и задатке које је одредила Скупштина;
2. подноси Скупштини извештај о раду;
3. спроводи организациону и програмску оријентацију Синдиката;
4. доноси Одлуке и издаје радне задатке органима Удружења, када је у питању спровођење стратешке и суштинске извршне политике Удружења;
5. разматра и контролише рад Удружења између две Скупштине;
6. доноси општа акта Удружења, у складу са овим Статутом;
7. доноси годишњи финансијски план;
8. доноси одлуку о пријему чланова у Удружење;
9. доноси Пословник о раду Председништва;
10. бира и разрешава Потпредседнике Удружења на предлог Председника Удружења;
11. бира и разрешава чланове Председништва Удружења између два заседања Скупштине, у складу са Статутом Удружења и са Пословником о раду Председништва;
12. бира и разрешава Генералног секретара на предлог Председника Удружења;
13. бира и разрешава чланове Научног одбора Удружења;
14. бира и разрешава чланове Надзорног одбора Удружења на упражњена места,а из редова кандидата предложених Скупштини Удружења или из редова делагата са последње изборне Скупштине Удружења;
15. ангажује и разрешава радне обавезе професионална лица, чланове Извршног одбора Удружења на предлог Председника Удружења;
16. именује и опозива чланове Организационог одбора Скупштине коју је сазвало Председништво или која се сазива на иницијативу 20% чланства Удружења;
17. разматра извештаје о раду Надзорног одбора и Извршног одбора;
18. доноси дисциплинске мере у складу са овим Статутом;
19. додељује награде, похвале и статус почасног члана између два заседања Скупштине ;
20. решава жалбе и молбе упућене Председништву ;
21. врши послове које му је из своје надлежности делегирала Скупштина.

Председништво Удружења може део послова из своје надлежности да делегира Председнику.

Члан 23.
Чланове Председништва бира Скупштина , из редова кандидата које Скупштини предлаже председник Удружења.
Полазећи од овлашћења из чл. 14. ст. 2. тч. 4. овог Статута, Савет оснивача има право да изнесе Скупштини своје образложено мишљење на кандидатуре за чланове Председништва, уколико Савет оснивача сматра да за то постоји основана потреба.

Председништво има укупно 7 чланова.

Начин избора чланова Председништва уређује се Пословником о раду Скупштине.
Чланови Председништва су, по функцији, Председник и Потпредседници Удружења.
Рад Председништва уређује се Пословником о раду Председништва Удружења.
Генерални секретар и Председавајући Научног одбора по функцији обавезно присуствују седницама Председништва Удружења.

Члан 24.
Мандат чланова Председништва траје 4 године и исте особе могу бити поново биране.

Члан 25.
Уколико, из било ког разлога, члан Председништва напусти своју функцију пре истека мандата, Председништво ће изабрати новог члана Председништва.

Мандат овако изабраног члана Председништва траје до наредног заседања Скупштине.

Председник

Члан 26.
Председник Удружења:
1. представља и заступа Удружење у земљи и иностранству;
2. сазива и председава седницама Председништва;
3. подноси Скупштини извештај о раду Председништва;
4. усклађује и контролише функционисање органа Удружења;
5. води извршну политику Удружења, у складу са одлукама Скупштине и Председништва;
6. стара се о утрошку финансијских средстава, на основу финансијског плана;
7. предлаже избор и разрешење Потпредседника;
8. предлаже Скупштини Удружења чланове Председништва;
9. предлаже избор и разрешење Потпредседника Удружења;
10. предлаже избор и разрешење Генералног секретара Удружења;
11. обавља и друге дужности у складу са овим Статутом.

Председник има право да сазове седницу било ког органа Удружења а Скупштину Удружења само на начин и под условима утврђеним овим Статутом.

Избор Председника врши се по принципу појединачне кандидатуре, на Скупштини Удружења у складу са Пословником о раду Скупштине.
Полазећи од овлашћења из чл. 14. ст. 2. тч. 4. овог Статута, Савет оснивача има право да изнесе Скупштини своје образложено мишљење на кандидатуре за чланове Председника уколико Савет оснивача сматра да за то постоји основана потреба.

Мандат Председника Удружења траје 4 године, а иста особа може бити поново бирана.

Члан 27.
У случају да из било ког разлога Председник напусти своју функцију пре истека мандата, Председништво ће једног од Потпредседника изабрати за в.д. Председника Удружења.
Мандат изабраног в.д. Председника из става 1. овог члана може трајати до првог наредног заседања Скупштине Удружења.

Потпредседници

Члан 28.
Удружење има 2 Потпредседника.

Потпредседници Удружења:

1. замењују Председника у случају његове одсутности или спречености;
2. помажу Председнику у раду;
3. помажу Председнику у усклађивању и контролисању функционисања органа Удружења ;
4. обављају оне послове које им Председник пренесе из своје надлежности.

Потпредседнике бира и разрешава Председништво , на предлог Председника . Кандидате за Потпредседнике , Председник предлаже из редова чланова Председништва .

Мандат Потпредседника траје 4 године, а исте особе могу бити поново биране.

Извршни одбор

Члан 29.
Извршни одбор је орган који врши оперативне, организационе, техничке и административне послове. Број чланова извршног одбора и начин њиховог ангажовања уређује се Правилником о раду Извршног одбора

Радом Извршног одбора руководе Генерални секретрар.
Генерални секретар подноси месечни извештај о раду Председнику, а тромесечни извештај о раду Председништву.
Именовање и опозив Генералног секретрара и чланова Извршног одбора врши Председништво, на предлог Председника, у складу са Правилником о раду Извршног одбора.
У саставу Извршног одбора су обавезно технички секретар који се бави и пословима благајне, као и ИТ оператер који се бави одржавањем сајта Удружења и уносом потребних података за обављање примарне делатности Удружења.
Председник или особа која га замењује у складу са овим Статутом, у случају указане потребе, има право да председава седницом Извршног одбора .

Надзорни одбор

Члан 30.
Надзорни одбор (у даљем тексту: НО) контролише приходе Удружења, коришћење финансијских средстава и управљање имовином Удружења, као и комерцијалне активности Удружења. Мандат чланова НО је 4 године. Чланови Надзорног одбора за свој рад одговарају Скупштини Удружења . Исте особе могу бити поново биране.
Надзорни одбор има 3 члана. Чланови НО бирају Председника НО.
НО подноси извештај о раду Конгресу НСС, а шестомесечни извештај Председништву.
Избор и разрешење чланова НО уређује се Пословником о раду Скупштине.
Чланови НО не могу бити чланови ни једног другог органа Удружења.
Надзорни одбор доноси Правилник о раду Надзорног одбора Удружења, у складу са овим Статутом.

Научни одбор

Члан 31.
Научни одбор има до 5 чланова.
Чланови Научног одбора, међусобно бирају Председавајућег Научног одбора.

Чланови Научног одбора бирају се на период од 4 године.

Научни одбор:
1. разматра сва питања која му упути Председништво Удружења,а посебно она у вези са континуираном едукацијом и усавршавањем и даје своје стручно мишљење, као повратну информацију Председништву, предлаже новине у вези са едукацијом и додатним усавршавањем.
2. формира комисије по појединим научним областима у оквиру Удружења.
3. разматра новине у сталном медицинском образовању и сходно томе обавештава Председништво
4. сарађује са другим органима у вези стручног усавршавања;
5. саставља годишњи извештај о раду и доставља га Скупштини на усвајање;
6. организује стручне и научне састанке Удружења (избор тема, реферата, референата и др.)

Члан 32.
За обављање стручних и административно-техничких послова Удружење може повремено или стално, ангажовати стучњаке за одређену област.

Остваривање јавности рада

Члан 33.
Рад удружења је јаван.
Удружење и његови органи обавештавају стручну и општу јавност о свом раду непосредним присуством представника средстава јавног информисања састанцима и другим активностима удружења и његових органа и чланова, и извештавањем тих средстава јавног информисања о овим активностима, и путем јавних саопштења, конференције за штампу; издавања информативног билтена и на друге законом дозвољене начине.

Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем цирлуларних писама или електронске поште.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на Скупштини удружења.

Члан 34.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 35.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, спонзорстава, поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Престанак рада удружења

Члан 36.
Удружење престаје да постоји одлуком Скупштине .
Одлука је важећа ако је изгласа 2/3 од укупног броја делегата Скупштине.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 37.
У случају престанка постојања Удружења, имовина се преноси на осниваче удружења како појединце тако и на Нови синдикат здравства Србије

Члан 38.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 39.
Овај статут ступа даном његовог усвајања на скупштини Удружења.

У Београду 01.10.2014.год.
Председавајући прве редовне Скупштине
Удружења за континуирано образовање здравствених радника и здравствених сарадника